foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

Creative Social Widget

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

ASM-TVonline 24 Hrs.

เป้าหมายในการต่อสู้ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) กับบทเรียนแห่งชีวิต ณ เหตุการณ์กัรบาลาเป้าหมายในการยืนหยัดต่อสู้ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) ก็เช่นเดียวกัน คือการปฏิบัติตาม “ตักลีฟ” ท่านมิได้มุ่งมองที่ชัยชนะทางภายนอกหรือทางวัตถุ ดังจะเห็นได้จากคำพูดและสุนทรพจน์ต่างๆ ของท่าน ท่านได้ตัดสินใจต่อสู้โดยไม่คำนึงว่าผลภายนอกของการต่อสู้นั้นจะจบลงอย่างไร!.....

Read more ...

ภาระหน้าที่ทางศาสนาในบทเรียนแห่งชีวิต ณ เหตุการณ์กัรบาลา  ความเป็นผู้มีศาสนาหรือมีความมั่นคงอยู่กับศาสนาของบรรดามุสลิมนั้น สามารถรับรู้ได้จากการที่บุคคลผู้นั้นมีความเคร่งครัดและปฏิบัติตามหน้าที่ทางศาสนาที่ๆพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดในทุกๆ ด้านของการดำเนินชีวิตของเขา....

Read more ...

แนวทางการมอบความรักต่อ “อะฮ์ลุลบัยต์” ของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)	ความรักที่มีต่ออะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) วงค์วานของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) นั้นคือพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า และความรักดังกล่าวนี้เช่นกันที่จะเป็นสื่อนำไปสู่ความรักในความดีงามและ.....

Read more ...

ผู้สืบทอดของบรรดาศาสดา (วะซีย์) โดยพระบัญชาแห่งพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพิจารณาในประเด็นตัวแทนผู้สืบทอด (วะซีย์) โดยพระบัญชาแห่งพระผู้เป็นเจ้า มีคำถามที่สำคัญที่ถูกหยิบยกเกี่ยวกับสาเหตุของการปรากฏขึ้นของ “สำนักคิดแห่งอะฮ์ลุลบัยติ์” และ “สำนักคิด.....

Read more ...

ทุ่งอาเราะฟะฮ์ ดินแดนแห่งการวิงวอนขอ(ดุอาอ์)วันอาเราะฟาตปีหนึ่งมีแค่วันเดียวเหมือนค่ำคืนแห่งอานุภาพ (ลัยละตุลก็อดร์) ปีหนึ่งมีอยู่เพียงคืนเดียว ดังนั้นมวลผู้ศรัทธาไม่ควรพลาดโอกาสต่อวันสำคัญเหล่านี้ ทว่าควรให้ความสำคัญและมีความกระตือรือร้น....

Read more ...

อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงมีบัญชาให้รังสรรค์ความเป็นพี่น้อง ความสมานฉันท์ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ซึ่งมัสญิด อัลฮะรอม คือตัวอย่างอันละเอียดอ่อนของความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน.....

Read more ...